Laatste kans overeenkomst

Woningbouwverenigingen zijn vaak sociale bedrijven. Zij willen alle middelen gebruiken voordat zij een huurder uit huis zetten. Een voorbeeld van zo’n middel is een laatste kans overeenkomst. Deze overeenkomst wordt gebruikt als de woningbouwvereniging in het bezit is van een vonnis voor ontbinding en ontruiming. De huurder wordt hiermee nog één laatste kans geven. De laatste kans overeenkomst is in juli 2017 besproken door het Gerechtshof te Den Haag.

Uitspraak Gerechtshof Den Haag 25 juli 2017

De feiten en omstandigheden
De woningbouwvereniging verhuurde vanaf 5 december 2013 een woning aan de debiteur (hierna; X). De rechter had de eerdere huurovereenkomst ontbonden in verband met ernstige overlast. De overlast bestond uit het veelvuldig blaffen door haar honden, het urineren door de honden in de tuin en het gedrag van de honden op straat. Daarnaast was er sprake van geluidsoverlast. Ook gluurde X bij buren naar binnen.

Er was sprake van een laatste kans overeenkomst. In de laatste kans overeenkomst werden meerdere voorwaarden opgenomen waaraan X moest voldoen. In deze situatie ging het er voornamelijk om dat X zorg moest accepteren.

De overlast ging echter gewoon door. Ook wees X elke vorm van hulpverlening af. Ook weigerde zij om medewerkers van de woningbouw in haar woning te laten.

Uit artikel 6:265, lid 1 BW blijkt dat iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van de verbintenissen, aan de tegenpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden. Dit tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding niet rechtvaardigt. Het is hierbij aan de tekortschietende partij om hierbij voldoende gemotiveerd deze uitzondering toe te lichten. Bij de beoordeling dient de rechter ook rekening te houden met alle door partijen voldoende gemotiveerd omstandigheden waaronder eventueel ook situaties die hebben plaatsgevonden na de gestelde tekortkoming.

Oordeel Gerechtshof

Het hof was van mening dat de overlast zo ernstig was, dat ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming gerechtvaardigd was. X heeft zeer veel kansen gehad. Ook is meerdere keren hulp aangeboden. Zoals het hof omschrijft “eens houdt het op”.