Monthly Archives: augustus 2018

Waarom je het huurincassoproces moet uitbesteden

Het voordeel van het uitbesteden van het huur incassotraject

Steeds meer partijen kiezen voor het uitbesteden van het traject dat huurincasso heet. Niet uit luxe, maar vooral omdat bijvoorbeeld corporaties te maken krijgen met steeds meer (en grote) huurachterstanden en dientengevolge het steeds meer inzetten van deurwaarders en zelfs uitzettingen van huurders. En dat is uiteraard niet de bedoeling.Door het inroepen van externe kennis wordt informatie overzichtelijk in kaart gebracht.Op zelf te bepalen manieren kan die kennis aangewend worden om het incassoproces te verbeteren.

Reduceren huurachterstanden

Het uitbesteden van het huur incassotraject heeft uiteraard als doel de huurachterstanden te reduceren. Veel corporaties besteden het huurincasso traject wel uit, maar houden het vaak wel zelf onder dak. Zij huren expertise in die de vervolgens corporatie leren de problemen inzichtelijk te krijgen en het incassotraject stap voor stap te optimaliseren. Op zelf te bepalen manieren en momenten kan het incassotraject zo verbeterd worden.

Opschoningsactie

De ingehuurde partij zal aan de hand van een audit een stappenplan presenteren. Dat plan zal de corporatie helpen om stapsgewijs de huurincasso te verbeteren. Dit gebeurt bewust in stapjes, om de medewerkers van de corporatie langzaam eigen te maken met die veranderingen. De veranderingen die doorgevoerd worden zijn bijvoorbeeld het organiseren van een opschoningsactie voor openstaande posten. Op die manier komen mensen die huren en problemen hebben met betalen zo eerder in beeld. Op die manier kan veel eerder actie ondernomen worden. Alleen dit al leverde meer winst op; de huurachterstanden namen bijna zienderogen af en de afboekingen op jaarbasis konden zo relatief eenvoudig teruggedrongen worden.

Minder aanzeggingen

Ook de huurders varen wel bij deze aanpak. Omdat betalingsproblemen eerder in beeld worden gebracht, kan eerder op situaties ingespeeld worden en worden hoge incassokosten dus teruggedrongen. Hoe eerder situaties in kaart worden gebracht, hoe minder aanzeggingen en ontruimingen er plaats zullen vinden. Hoe eerder huurachterstanden duidelijk zijn, hoe beter er oplossingen geboden en gevonden kunnen worden. Nog te vaak lopen achterstanden veel te hoog op en kan er amper nog een oplossing gevonden worden. Met dus huisuitzettingen als gevolg.

Maatwerk

Belangenverenigingen reageren ondertussen positief over de frisse incassowind die waait. Behalve dat problemen eerder in beeld worden gebracht, scheelt het de mensen met achterstanden ook behoorlijk wat stress. Als geen ander beseffen huurders met huurschulden hoe precair de situatie is. Als alleen al eerder contact gelegd wordt door de corporatie met de schuldenaar – en de bedragen dus nog niet hoog opgelopen zijn – neemt de stressfactor beduidend af. Corporaties plukken al snel de vruchten van het stappenplan. Alleen al het feit dat er een scheiding gemaakt kan worden tussen mensen met een incidentele huurachterstand en de groep die chronisch achterloopt met huurbetalingen geeft de mogelijkheid maatwerk te bieden bij het incasseren van achterstallige huur. En daar is iedereen bij gebaat; zowel corporatie als huurder.